• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com

Revit Architecture

Revit Architecture
Revit Architecture

Hướng dẫn cài đặt Revit 2016 từ A-Z

Bài 2.1 Giới thiệu giao diện phần mềm Revit Architecture 2016

Bài 2.2: Hướng dẫn tạo cột cao độ trong Revit Architecture 2016

Bài 2.3: Hướng dẫn tạo Lướt cột trong Revit Architecture 2016

Bài 2.4: Hướng dẫn tạo Tường trong Revit Architecture 2016

Bài 2.5: Hướng dẫn tạo Cửa đi Cửa sổ trong Revit Architecture 2016

Bài 2.6: Hướng dẫn tạo Tường CURTAIN WALL trong Revit Architecture 2016

Bài 3.1 Hướng dẫn bố trí nội thất (component) trong Revit 2016

Bài 3.2 Hướng dẫn làm lan can (railing) trong Revit 2016

Bài 3.3 Hướng dẫn làm thang (stair) trong Revit 2016

Bài 4.1: Hướng dẫn vẽ Cột (Column) trong Revit 2016

Bài 4.2: Hướng dẫn vẽ Dầm (Beam) trong Revit 2016

Bài 4.3: Hướng dẫn vẽ Sàn (Floor) trong Revit 2016

Bài 4.4: Hướng dẫn vẽ Mái (Roof) trong Revit 2016

Bài 5.1: Hướng dẫn cách render trong Revit 2016

Bài 5.2: Hướng dẫn làm Vật Liệu (materials) các đối tượng trong Revit 2016

Bài 5.3: Hướng dẫn tạo WALKTHROUGH trong Revit 2016

Bài 6.1: Hướng dẫn đổ màu, thống kê, schedules trong Revit 2016

Bài 6.2: Hướng dẫn làm khung tên (TITLE BLOCK) trong Revit 2016

Bài 6.3: Hướng dẫn cách bố cục bản vẽ trong Revit 2016

Bài 7: Hướng dẫn FAMILY cơ bản trong Revit 2016